Kinh Thánh Tân Ước

Bản dịch Việt ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia


 

Dẫn vào Tân Ước

Tin Mừng theo Thánh Mátthêu

Tin Mừng theo Thánh Máccô

Tin Mừng Theo Thánh Luca

Tin Mừng theo Thánh Gioan

Sách Công Vụ Tông Ðồ

Thư gửi Tín Hữu Rôma

Thư 1 gửi Tín Hữu Côrintô

Thư 2 hai gửi Tín Hữu Côrintô

Thư gửi Tín Hữu Galát

Thư gửi Tín Hữu Êphêxô

Thư gửi Tín Hữu Philípphê

Thư gửi Tín Hữu Côlôxê

Thư 1 gửi Tín Hữu Thêxalônica

Thư 2 gửi Tín Hữu Thêxalônica

Thư 1 gửi ông Timôthê

Thư 2 gửi ông Timôthê

Thư gửi ông Titô

Thư gửi ông Philêmôn

Thư gửi Tín Hữu Do Thái

Thư của Thánh Giacôbê

Thư 1 của Thánh Phêrô

Thư 2 của Thánh Phêrô

Thư 1 của Thánh Gioan

Thư 2 của Thánh Gioan

Thư 3 của Thánh Gioan

Thư của Thánh Giuđa

Sách Khải Huyền

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page