Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Gioan

Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | Dẫn nhập | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |


- Chương 17 -

 

Lời cầu nguyện của Ðức Giêsu

(1) Nói thế xong, Ðức Giêsu ngước mắt lên trời và nói rằng:

"Lạy Cha, giờ đã đến!

Xin Cha tôn vinh Con Cha

để Con Cha tôn vinh Cha,

(2) Thật vậy, Cha đã ban cho Người

quyền trên mọi phàm nhân

là để Người ban sự sống đời đời

cho tất cả những ai

Cha đã ban cho Người.

(3) Mà sự sống đời đời

đó là họ nhận biết Cha,

Thiên Chúa duy nhất và chân thật,

và nhận biết Ðấng Cha đã sai đến,

là Giêsu Kitô.

(4) Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất,

khi hoàn tất công trình

Cha đã giao cho con làm.

(5) Vậy lạy Cha,

giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha:

xin ban cho con vinh quang

mà con vẫn được hưởng bên Cha

trước khi có thế gian.

(6) Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian

mà ban cho con,

con đã cho họ biết danh Cha.

Họ thuộc về Cha,

Cha đã ban họ cho con,

và họ đã tuân giữ lời Cha.

(7) Giờ đây, họ biết rằng

tất cả những gì Cha ban cho con

đều do bởi Cha,

(8) vì con đã ban cho họ

lời mà Cha đã ban cho con;

họ đã nhận những lời ấy,

họ biết thật rằng

con đã từ Cha mà đến,

và họ đã tin là Cha đã sai con.

(9) Con cầu nguyện cho họ.

Con không cầu nguyện cho thế gian,

nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con,

bởi vì họ thuộc về Cha.

(10) Tất cả những gì của con đều là của Cha,

tất cả những gì của Cha đều là của con;

và con được tôn vinh nơi họ.

(11) Con không còn ở trong thế gian nữa,

nhưng họ, họ ở trong thế gian;

phần con, con đến cùng Cha.

Lạy Cha chí thánh,

xin gìn giữ các môn đệ

trong danh Cha mà Cha đã ban cho con,

để họ nên một như chúng ta.

(12) Khi còn ở với họ,

con đã gìn giữ họ

trong danh Cha mà Cha đã ban cho con.

Con đã canh giữ,

và không một ai trong họ phải hư mất,

trừ đứa con hư hỏng,

để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.

(13) Bây giờ, con đến cùng Cha,

và con nói những điều này

lúc còn ở thế gian,

để họ được hưởng trọn vẹn

niềm vui của con.

(14) Con đã truyền lại cho họ lời của Cha,

và thế gian đã ghét họ,

vì họ không thuộc về thế gian,

cũng như con đây không thuộc về thế gian.

(15) Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,

nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.

(16) Họ không thuộc về thế gian

cũng như con đây không thuộc về thế gian.

(17) Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ.

Lời Cha là sự thật.

(18) Như Cha đã sai con đến thế gian,

thì con cũng sai họ đến thế gian.

(19) Con xin thánh hiến chính mình con cho họ,

để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

(20) Con không chỉ cầu nguyện cho những người này,

nhưng còn cho những ai

nhờ lời họ mà tin vào con,

(21) để tất cả nên một,

như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha

để họ cũng ở trong chúng ta.

Như vậy, thế gian sẽ tin rằng

Cha đã sai con.

(22) Phần con, con đã ban cho họ vinh quang

mà Cha đã ban cho con,

để họ được nên một

như chúng ta là một:

(23) Con ở trong họ và Cha ở trong con,

để họ được hoàn toàn nên một;

như vậy, thế gian sẽ nhận biết

là chính Cha đã sai con

và đã yêu thương họ

như đã yêu thương con.

(24) Lạy Cha,

con muốn rằng con ở đâu,

thì những người Cha đã ban cho con

cũng ở đó với con,

để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con,

vinh quang mà Cha đã ban cho con,

vì Cha đã yêu thương con

trước khi thế gian được tạo thành.

(25) Lạy Cha là Ðấng công chính,

thế gian đã không biết Cha,

nhưng con, con đã biết Cha,

và những người này đã biết

là chính Cha đã sai con.

(26) Con đã cho họ biết danh Cha,

và sẽ còn cho họ biết nữa,

để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ,

và con cũng ở trong họ nữa".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page