SÁCH THÁNH VỊNH

Theo bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page