Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Phần Thường Niên


Bốn Lễ Trọng Kính Chúa

Trong Mùa Thường Niên

 

Chúa Nhật sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Chúa Ba Ngôi

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai Con Một là Lời Chân Lý và sai Thánh Thần, Ðấng thánh hóa muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin...

 

Kinh Chiều I

 

Thánh thi

 

Lời ca hát, nguyện dâng lên Thánh Phụ,

Vì công trình sáng tạo Chúa làm nên,

Là bài thơ xưng tụng Ðấng nhân hiền :

Ôi hùng vĩ, công trình Ngôi Thánh Phụ !

 

Lời khen ngợi, lòng trào dâng Thánh Tử,

Thập giá Ngài giải thoát mọi sinh linh.

Hy lễ đây cứu sống cả tạo thành :

Quảng đại quá, hy lễ Ngôi Thánh Tử !

 

Lời vinh tụng, kính mừng Thần Khí Chúa,

Ngài xướng lên qua điệu hát cộng đoàn,

Khúc ân tình vang dội khắp trần gian,

Ôi huyền diệu, ân tình Thần Khí Chúa !

 

Dâng điệu hát, dâng cung đàn muôn thuở

Cho trọn niềm con thảo với Chúa Cha,

Với Chúa Con : tình huynh đệ mặn mà,

Và Thần Khí : lửa mến yêu tha thiết.

 

Ca vịnh

 

Tv 112 (113)

 

ÐC: Xin tôn vinh mừng chúc Ba Ngôi,

Ba Ngôi nhưng là một Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn mãi đến thiên thu vạn đại.

 

Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,

nào ca ngợi thánh danh Chúa đi!

 

Chúc tụng danh thánh Chúa,

tự giờ đây cho đến mãi muôn đời! *

Ca ngợi danh thánh Chúa,

từ rạng đông tới lúc chiều tà!

 

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,

vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *

Ai sánh tày Thượng Ðế Chúa ta,

Ðấng ngự chốn cao vời,

cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất?

 

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,

ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro *

đặt ngồi chung với hàng quyền quý,

hàng quyền quý dân Người.

 

Người làm cho đàn bà son sẻ

thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

 

Tv 147 (147B)

 

ÐC: Nào chúc tụng Ba Ngôi cực thánh,

Ba Ngôi nhưng một Chúa cao vời,

hãy cùng nhau dâng lời cảm tạ,

bởi Chúa hằng thương xót chúng ta.

 

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa,

này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi!

 

Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,

con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân. *

Cõi biên cương, Người thiết lập hòa bình,

và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.

 

Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,

lời phán ra, hỏa tốc chạy đi. *

Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài,

sương giá như tro, Người rải rắc.

 

Làm mưa đá, Chúa tung từng miếng nhỏ,

chịu nổi làm sao giá lạnh của Người! *

Chúa phán một lời là băng giải tuyết tan,

thổi gió lên nước liền tuôn chảy.

 

Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp,

chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en. *

Chúa không đối xử với dân nào như vậy,

không cho họ biết những điều luật của Người.

 

Tc Ep 1,3-10

 

ÐC: Nào dâng lên Một Chúa Ba Ngôi,

là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần,

dâng lên lời tôn vinh chúc tụng

đến vạn đại thiên thu.

 

Chúc tụng Thiên Chúa

là Thân Phụ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

 

Trong Ðức Ki-tô,

từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc

cho ta hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần.

 

Trong Ðức Ki-tô,

Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,

 

để trước thánh nhan Người,

ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,

nhờ tình thương của Người.

 

Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,

Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử

nhờ Ðức Giê-su Ki-tô,

 

để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *

ân sủng Người ban tặng cho ta

trong Thánh Tử yêu dấu.

 

Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra,

chúng ta được cứu chuộc, *

được thứ tha tội lỗi,

theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.

 

Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta

cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.

 

Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: *

thiên ý này là kế hoạch yêu thương

Người đã định từ trước trong Ðức Ki-tô.

 

Ðó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, *

là quy tụ mọi loài trong trời đất

dưới quyền một thủ lãnh là Ðức Ki- tô.

 

Lời Chúa (Rm 11,33-36)

Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Ðường lối của Người, ai theo dõi được! Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người? Ai đã cho Người trước, để Người phải trả lại sau? Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời! A-men.

 

Xướng đáp

Nào chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.

* Hãy dâng lời ca tụng suy tôn mãi mãi.

X Chỉ một mình Thiên Chúa vinh hiển quyền uy. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Xin tạ ơn Ngài, lạy Chúa, xin tạ ơn Ngài

là Một Chúa Ba Ngôi

chân thật và chí tôn chí thánh.

 

Lời cầu

Chúa Cha đã dùng quyền năng Chúa Thánh Thần mà làm cho Con Một Người là Ðức Ki-tô sống lại, và trở nên nguồn sống cho chúng ta. Vậy ta hãy dâng lời tôn vinh chúc tụng:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cử Thánh Thần, Ðấng Bảo Trợ, đến cùng Hội Thánh, - để Người nhân danh Ðức Ki-tô mà làm cho Hội Thánh luôn luôn hiệp nhất trong tình thương và chân lý vẹn toàn.

Xin sai nhiều sứ giả Tin Mừng đến với muôn dân, để giảng dạy và làm phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, - và để củng cố đức tin của họ.

Xin cử Thánh Thần đến trợ giúp những ai chịu thử thách vì danh Ðức Ki-tô, - và soi sáng để họ biết làm chứng cho sự thật.

Xin cho mọi người nhận biết Cha cùng với Ngôi Lời và Thánh Thần chỉ là một Thiên Chúa, - để họ tin kính, cậy trông và yêu mến Chúa Ba Ngôi.

Cha là Thiên Chúa của kẻ sống, xin cho những người đã chết được sống lại, - và muôn đời chung hưởng phúc vinh quang.

 


Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Muôn lạy Chúa Ba Ngôi cực thánh,

Chúa tài tình thống lãnh thời gian,

Cho người suốt buổi làm ăn,

Ðêm về trọn giấc yên hàn nghỉ ngơi.

 

Kinh cầu nguyện, ngàn lời con hát,

Thỏa nhường bao, bát ngát trời mây!

Ngày qua rồi lại đến ngày

Sống đời vinh hiển sum vầy cùng Cha.

 

Trước bệ rồng, thiết tha quỳ lạy,

Thần dân Ngài hết thảy nài van

Ðược cùng chư thánh thiên đàng

Tưng bừng góp tiếng hòa vang nguyện cầu.

 

Ðoàn con cái khấu đầu phủ phục

Dâng những lời hoan chúc hiển vinh:

Ba Ngôi một Chúa nhân lành

Muôn ngàn phước cả uy linh vô cùng.

 

Ca Vịnh

 

Tv 8

Oai phong Thiên Chúa và phẩm giá con người

Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Ðức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh (Ep 1,22).

 

ÐC: Lạy Thiên Chúa toàn năng,

là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần,

xin phù trợ chúng con.

 

Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa

trên khắp cả địa cầu.

 

Uy phong Người vượt quá trời cao. *

Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ

cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,

khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.

 

Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,

muôn trăng sao Chúa đã an bài, *

thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến,

phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?

 

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,

ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, *

cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,

đặt muôn loài muôn sự dưới chân:

 

Nào chiên bò đủ loại,

nào thú vật ngoài đồng,

nào chim trời cá biển,

mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

 

Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa

trên khắp cả địa cầu.

 

Tv 32 (33), I

Ca ngợi Chúa quan phòng

Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành (Ga 1,3).

 

ÐC: Xin chúc tụng Ba Ngôi cực thánh :

Chúa Cha là nguồn tình thương,

Chúa Con là mạch ân sủng,

Chúa Thánh Thần là suối ơn hiệp thông.

 

 

Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,

kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.

 

Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm,

kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. *

Nào dâng Chúa một khúc tân ca,

rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.

 

Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,

mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. *

Chúa yêu thích điều công minh chính trực,

tình thương Chúa chan hòa mặt đất.

 

Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời,

một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. *

Chúa dồn đại dương về một chỗ,

Người đem biển cả trữ vào kho.

 

Cả địa cầu phải kính sợ Chúa,

mọi thế nhân hãy khiếp oai Người. *

Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện,

Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

 

Chúa đảo lộn chương trình muôn nước,

Người phá tan ý định chư dân. *

Chương trình Chúa ngàn năm bền vững,

ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.

 

Tv 32 (33), II

Ca ngợi Chúa quan phòng

Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành (Ga 1,3).

 

ÐC: Lạy Ba Ngôi cực thánh:

Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần

là nguồn mạch chân lý.

 

Hạnh phúc thay quốc gia

được Chúa làm Chúa Tể,

hạnh phúc thay dân nào

Người chọn làm gia nghiệp.

 

Từ trời cao nhìn xuống,

Chúa thấy hết mọi người,

từ thiên cung Chúa ngự,

Chúa dõi theo người thế.

 

Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,

việc họ làm, Chúa thông suốt cả.

 

Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh,

tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dững lực. *

hão huyền thay, mong thắng nhờ chiến mã,

nó mạnh đến đâu, cũng không cứu nổi người.

 

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,

kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, *

hầu cứu họ khỏi tay thần chết

và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

 

Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,

bởi Người luôn che chở phù trì. *

Vâng có Người, chúng tôi mừng rỡ,

vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.

 

Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,

như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

 

Xướng đáp

X Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời.

Ð Một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.

 


Kinh Sáng

 

Giáo đầu

 

Tv 94

ÐC: Chúa là Thiên Chúa Ba Ngôi,

nào chúng ta hãy đến bái thờ.

 

Thánh thi

 

Sấp mình lạy Ba Ngôi Một Chúa,

Ánh thiều quang muôn thuở sáng soi,

Phận hèn dâng kính Chúa Trời

Câu ca điệu hát với đôi lời cầu.

 

Lòng tin kính trước sau chẳng đổi:

Chúa là Cha tuyệt đối quang vinh,

Ngôi Hai Con Một hiển linh,

Thánh Thần do bởi mối tình cha con.

 

Ôi chân lý, ôi lòng ái tuất,

Chính Ngài là phước thật vô biên;

Nay tin cậy mến trung kiên,

Mai lên gặp Chúa thỏa niềm ước mong!

 

Ôi cứu cánh, ôi nguồn sinh lực,

Tác tạo nên muôn vật muôn loài;

Thủy chung chỉ có mình Ngài

Ủi an nâng đỡ những ai tín thành!

 

Mọi sự đều phát sinh bởi Chúa,

Ðược Ngài ban no thỏa niềm vui,

Thánh Nhan tỏa ánh rạng ngời,

Ấy là phần thưởng cho người cậy trông.

 

Cùng chạy đến tình thương Thánh Phụ,

Và nguyện xin Thánh Tử Thánh Thần,

Câu kinh hòa tiếng thở than,

Dám mong lượng cả từ nhân đáp lời.

 

Ca vịnh tuần I Chúa nhật, với các điệp ca sau đây:

 

1 Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi,

quả thật, Ngài xứng đáng vinh hiển,

tôn kính và uy quyền,

cùng muôn lời chúc tụng ngợi khen.

 

2 Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh,

muôn loài muôn vật Chúa dựng nên

đều phải chúc tụng bái thờ Ngài

và tôn vinh mãi mãi.

 

3 Muôn vật đều do Thiên Chúa mà có,

nhờ Người mà tồn tại

và quy hướng về Người.

Ta hãy tôn vinh Người mãi mãi.

 

Lời Chúa (1Cr 12, 4-6)

Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người.

 

Xướng đáp

Chúng con xin chúc tụng và tôn vinh Ngài,

* lạy Thiên Chúa Ba Ngôi.

X Xin cảm tạ Ngài muôn muôn thuở. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Xin chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi,

Ðấng sáng tạo và điều khiển mọi loài,

xin chúc tụng bây giờ và mãi mãi,

đến muôn thuở muôn đời.

 

Lời cầu

Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi và cùng nhau dâng lởi tôn vinh chúc tụng:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Lạy Chúa chí thánh, chúng con là những kẻ yếu hèn, không biết phải cầu nguyện thế nào cho xứng, - xin cử Thánh Thần đến trợ giúp và cầu nguyện thay cho chúng con.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã cầu xin Chúa Cha cử Thánh Thần là Ðấng Bảo Trợ đến với Hội Thánh, - xin thương để Thánh Thần ở lại với chúng con mãi mãi.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến giúp chúng con sống bác ái, hiền hòa, - và ăn ở sao cho trung thành, khiêm tốn, tiết độ và thanh khiết.

Lạy Cha toàn năng, Cha đã cử Thánh Thần của Ðức Ki-tô đến, để Người dạy chúng con gọi Cha là Cha, - xin cho chúng con là nghĩa tử cũng được đồng thừa kế với Ðức Ki-tô.

Lạy Chúa Ki-tô, sau khi lên ngự bên hữu Chúa Cha, Chúa đã cử Thánh Thần đến làm chứng về Chúa, - xin cho chúng con cũng biết làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người.

 


Kinh Trưa

 

Ca vịnh tuần I Chúa nhật.

 

Giờ Ba

ÐC: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con kêu cầu Chúa,

chúng con ca ngợi Chúa, chúng con thờ lạy Chúa.

 

Lời Chúa (2Cr 1, 21-22)

Ðấng củng cố chúng tôi cùng với anh em trong Ðức Ki-tô, và đã xức dầu cho chúng ta, Ðấng ấy là Thiên Chúa. Chính Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng.

 

Xướng đáp

X Hãy vào cửa thánh điện mà cất tiếng tạ ơn

Ð và tôn vinh Chúa Cha, Chúa Con

và Chúa Thánh Thần.

 

Giờ Sáu

ÐC: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi,

Chúa là niềm hy vọng, là nguồn ơn giải thoát

và là vinh dự của chúng con.

 

Lời Chúa (Gl 4, 4b-6)

Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Ðể chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: "Áp-ba, Cha ơi!".

 

Xướng đáp

X Hãy tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh,

Ð là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.

 

Giờ Chín

ÐC: Chúng con tuyên xưng rằng:

Chúa là Ðấng thường hằng bất biến,

sống mãi muôn đời, và thông suốt mọi sự.

 

Lời Chúa (Kh 7,12)

Xin dâng kính Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự uy quyền và sức mạnh đến muôn thuở muôn đời. A-men.

 

Xướng đáp

X Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh.

Ð Xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.

 


Kinh Chiều II

 

Thánh thi

 

Lời ca hát, nguyện dâng lên Thánh Phụ,

Vì công trình sáng tạo Chúa làm nên,

Là bài thơ xưng tụng Ðấng nhân hiền:

Ôi hùng vĩ, công trình Ngôi Thánh Phụ!

 

Lời khen ngợi, lòng trào dâng Thánh Tử,

Thập giá Ngài giải thoát mọi sinh linh.

Hy lễ đây cứu sống cả tạo thành:

Quảng đại quá, hy lễ Ngôi Thánh Tử!

 

Lời vinh tụng, kính mừng Thần Khí Chúa,

Ngài xướng lên qua điệu hát cộng đoàn,

Khúc ân tình vang dội khắp trần gian,

Ôi huyền diệu, ân tình Thần Khí Chúa!

 

Dâng điệu hát, dâng cung đàn muôn thuở

Cho trọn niềm con thảo với Chúa Cha,

Với Chúa Con: tình huynh đệ mặn mà,

Và Thần Khí: lửa mến yêu tha thiết.

 

Ca vịnh tuần I Chúa nhật Kinh Chiều II với các điệp ca sau đây:

 

1 Lạy Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần

là Ba Ngôi muôn trùng cao cả,

là Thiên Chúa chân thật trường tồn.

 

2 Lạy Ba Ngôi cực thánh,

xin giải thoát, xin cứu độ chúng con,

và ban cho được sống muôn đời.

 

3 Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Chúa là Thiên Chúa toàn năng,

Ðấng đã có, hiện có, và đang tới.

 

Lời Chúa (Ep 4, 3-6)

Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được ơn để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Ðấng ngự trên mọi người và trong mọi người.

 

Xướng đáp

Nào chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.

* Hãy dâng lời ca tụng suy tôn mãi mãi.

X Chỉ một mình Thiên Chúa vinh hiển quyền uy. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Lạy Chúa Cha tự hữu,

lạy Thánh Tử, Con Một Chúa Cha,

lạy Thánh Thần, Ðấng an ủi phù trì

là Ba Ngôi cực thánh,

chúng con xin hiệp lòng ca ngợi,

và đồng thanh tung hô :

Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời.

 

Lời cầu

Chúa Cha đã dùng quyền năng Chúa Thánh Thần mà làm cho Con Một Người là Ðức Ki-tô sống lại, và trở nên nguồn sống cho chúng ta. Vậy ta hãy dâng lời tôn vinh chúc tụng:

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cử Thánh Thần, Ðấng Bảo Trợ, đến cùng Hội Thánh, - để Người nhân danh Ðức Ki-tô mà làm cho Hội Thánh luôn luôn hiệp nhất trong tình thương và chân lý vẹn toàn.

Xin sai nhiều sứ giả Tin Mừng đến với muôn dân, để giảng dạy và làm phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, - và để củng cố đức tin của họ.

Xin cử Thánh Thần đến trợ giúp những ai chịu thử thách vì danh Ðức Ki-tô, - và soi sáng để họ biết làm chứng cho sự thật.

Xin cho mọi người nhận biết Cha cùng với Ngôi Lời và Thánh Thần chỉ là một Thiên Chúa, - để họ tin kính, cậy trông và yêu mến Chúa Ba Ngôi.

Cha là Thiên Chúa của kẻ sống, xin cho những người đã chết được sống lại, - và muôn đời chung hưởng phúc vinh quang.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page