Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Mùa Phục Sinh

Phần I

Từ Lễ Phục Sinh

Ðến Lễ Thăng Thiên

 


Phần Riêng

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

 

Giờ Kinh Sách : Có ca vịnh và điệp ca riêng; có đọc thánh thi "Lạy Thiên Chúa".

Giờ Kinh Trưa : Có ca vịnh riêng.

Giờ Kinh Sáng và giờ Kinh Chiều : Lấy ca vịnh Chúa nhật tuần I, với các điệp ca ngày lễ Phục Sinh.

 

Thứ Hai

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa dùng bí tích thánh tẩy mà ban cho Giáo Hội sinh thêm nhiều con cái là các anh chị em tân tòng. Xin cho đời sống họ luôn biểu lộ ý nghĩa nhiệm mầu của bí tích thánh tẩy họ vừa lãnh nhận với tất cả lòng tin. Chúng con cầu xin...

 

Kinh Sách

 

Ca vịnh tuần I, Chúa nhật với các điệp ca sau đây:

 

Tv 1

ÐC: Tôi chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,

nhưng vui thú với lề luật Chúa. Ha-lê-lui-a.

 

Tv 2

ÐC: Tôi đã xin, và Cha tôi ban tặng

muôn dân nước làm sản nghiệp riêng. Ha-lê-lui-a.

 

Tv 3

ÐC: Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ,

rồi thức dậy, vì Chúa đỡ nâng tôi. Ha-lê-lui-a.

 

Xướng đáp

X Các môn đệ vui mừng. Ha-lê-lui-a.

Ð Vì được nhìn thấy Chúa. Ha-lê-lui-a.

 

Kinh Sáng

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Mau chạy về báo cho môn đệ biết:

Chúa đã sống lại rồi. Ha-lê-lui-a.

 

Kinh Trưa

 

Ca vịnh

Tv 8 trang 891

Tv 18A trang 205

Tv 18B trang 661

 

Kinh Chiều

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Ðức Giê-su đón gặp hai người phụ nữ và nói:

Chào chị em.

Họ liền chạy đến ôm chân Người. Ha-lê-lui-a.

 


Thứ Ba

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã ban những bí tích Vượt Qua để đưa chúng con từ cõi chết bước vào cuộc sống. Xin tuôn đổ hồng ân dồi dào cho dân Chúa đạt tới sự tự do hoàn hảo, và ngay ở đời này, được nếm trước niềm hoan lạc chúng con sẽ tận hưởng đời sau. Chúng con cầu xin...

 

Kinh Sách

 

Ca vịnh tuần IV, Chúa nhật, với các điệp ca sau đây:

 

Tv 23

ÐC: Chính Chúa Tể càn khôn

là Ðức Vua vinh hiển. Ha-lê-lui-a.

 

Tv 65, I

ÐC: Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi,

Người là Ðấng bảo toàn mạng sống tôi. Ha-lê-lui-a.

 

Tv 65, II

ÐC: Ðến mà nghe tôi kể,

việc Chúa đã làm để giúp tôi. Ha-lê-lui-a.

 

Xướng đáp

X Thiên Chúa đã cho Ðức Ki-tô

sống lại từ cõi chết. Ha-lê-lui-a.

Ð Ðể chúng ta đặt tất cả niềm tin

và hy vọng vào Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

 

Kinh Sáng

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Chúa Giê-su gọi: "Ma-ri-a!"

Bà liền quay lại và thưa: "Lạy Thầy."

Và Chúa bảo: "Ðừng giữ Thầy lại,

vì Thầy chưa lên cùng Cha Thầy." Ha-lê-lui-a.

 

Kinh Trưa

 

Ca vịnh

Tv 118, I trang 681

Tv 15 trang 427

Tv 22 trang 777

 

Kinh Chiều

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Ðang khóc bên mồ Chúa,

tôi bỗng được thấy Người. Ha-lê-lui-a.

 


Thứ Tư

 

Lời nguyện

Lạy Cha từ ái, hằng năm Cha ban cho chúng con được vui mừng sống mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giê-su; xin cho những ngày đại lễ chóng qua này giúp chúng con được hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin...

 

Kinh Sách

 

Ca vịnh tuần II, Chúa nhật, với các điệp ca sau đây:

 

Tv 103, I

ÐC: Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,

Chúa muôn trùng cao cả. Ha-lê-lui-a.

 

Tv 103, II

ÐC: Lạy Chúa, đất chứa chan phước lộc của Ngài.

Ha-lê-lui-a.

 

Tv 103, III

ÐC Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại.

Ha-lê-lui-a.

 

Xướng đáp

X Thiên Chúa đã làm cho Ðức Ki-tô sống lại. Ha-lê-lui-a.

Ð Chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình

mà làm cho chúng ta sống lại. Ha-lê-lui-a.

 

Kinh Sáng

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Ðức Giê-su giải thích cho hai môn đệ

những đoạn Kinh Thánh liên quan đến Người,

bắt đầu từ ông Mô-sê,

và lần lượt đến hết các ngôn sứ. Ha-lê-lui-a.

 

Kinh Trưa

 

Ca vịnh

Tv 118, II trang 698

Tv 27 trang 738

Tv 115 trang 420

 

Kinh Chiều

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Ðức Giê-su vào làng với hai môn đệ,

rồi trong bữa ăn, Người cầm lấy tấm bánh,

dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Ha-lê-lui-a.

 


Thứ Năm

 

Lời nguyện

Lạy Cha, Cha đã quy tụ muôn nước muôn dân để họ cùng tuyên xưng Cha là Thiên Chúa; xin ban cho tất cả những ai đã tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy được đồng tâm nhất trí trong cùng một đức tin và đoàn kết yêu thương trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin...

 

Kinh Sách

 

Ca vịnh tuần I, Chúa nhật, Kinh Trưa với các điệp ca sau đây:

 

Tv 117, I

ÐC: Ít-ra-en hãy nói lên rằng:

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Ha-lê-lui-a.

 

Tv 117, II

ÐC: Chúa đã cứu độ tôi. Ha-lê-lui-a.

 

Tv 117, III

ÐC: Ðó chính là công trình của Chúa,

công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Ha-lê-lui-a.

 

Xướng đáp

X Lạy Ðức Ki-tô, cả trời đất vui mừng. Ha-lê-lui-a.

Ð Vì Ngài đã sống lại. Ha-lê-lui-a.

 

Kinh Sáng

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Chúa Giê-su hiện diện, đứng giữa các môn đệ và nói:

"Chúc anh em được bình an." Ha-lê-lui-a.

 

Kinh Trưa

 

Ca vịnh

Tv 118, III trang 717

Tv 29, I trang 721 cho đến hết câu Hừng đông về...

Tv 29, II trang 722

 

Kinh Chiều

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Nhìn chân tay Thầy coi,

chính Thầy đây mà. Ha-lê-lui-a.

 


Thứ Sáu

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã cho loài người lại được phúc giao hoà với Chúa; xin cho cả cuộc đời chúng con nói lên chính mầu nhiệm mà chúng con cử hành với tất cả niềm tin. Chúng con cầu xin...

 

Kinh Sách

 

Ca vịnh tuần II thứ Bảy, tvới các điệp ca sau đây:

 

Tv 135, I

ÐC: Hãy tạ ơn Chúa

vì chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại. Ha-lê-lui-a.

 

Tv 135, II

ÐC: Chúa dẫn Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ha-lê-lui-a.

 

Tv 135, III

ÐC: Chúa gỡ ta thoát khỏi tay thù địch. Ha-lê-lui-a.

 

Xướng đáp

X Nhờ Ðức Giê-su Ki-tô từ cõi chết sống lại, Ha-lê-lui-a.

Ð Thiên Chúa đã cho ta được tái sinh

được niềm hy vọng sống động. Ha-lê-lui-a.

 

Kinh Sáng

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Kể từ ngày sống lại, đây là lần thứ ba

Chúa Giê-su hiện đến với các môn đệ. Ha-lê-lui-a.

 

Kinh Trưa

 

Ca vịnh

Tv 118, IV trang 736

Tv 75, I trang 778

Tv 75, II trang 778

 

Kinh Chiều

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Người môn đệ được Ðức Giê-su yêu quý

nói với ông Phê-rô rằng: "Chúa đó!" Ha-lê-lui-a.

 


Thứ Bảy

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban đoàn dân thánh ngày thêm đông số; xin đoái nhìn và ban phúc trường sinh cho những ai vừa được Chúa tuyển chọn và được tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy. Chúng con cầu xin...

 

Kinh Sách

Ca vịnh tuần III, Chúa nhật với các điệp ca sau đây:

 

Tv 144, I

ÐC: Chúa thật cao cả,

Người cao cả khôn dò khôn thấu. Ha-lê-lui-a.

 

Tv 144, II

ÐC: Chúa đã cho nhân loại được tường

triều đại Người rực rỡ vinh quang. Ha-lê-lui-a.

 

Tv 144, III

ÐC: Chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh

đến muôn thuở muôn đời. Ha-lê-lui-a.

 

Xướng đáp

X Thiên Chúa đã cho Ðức Ki-tô

sống lại từ cõi chết. Ha-lê-lui-a.

Ð Ðể chúng ta đặt tất cả niềm tin

và hy vọng vào Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

 

Kinh Sáng

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần,

khi Chúa Giê-su vừa sống lại,

Người hiện ra với bà Ma-ri-a Mác-đa-la,

là người Chúa đã trừ cho khỏi bảy quỷ. Ha-lê-lui-a.

 

Kinh Trưa

 

Ca vịnh

Tv 118, V trang 758

Tv 95, I trang 927 cho đến hết câu Trong thánh điện...

Tv 95, II trang 928

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page