Các Giờ Kinh Phụng Vụ

 

Phần Thường Niên

Giáo Ðầu

 

Tuần I

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

Tuần II

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

Tuần III

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

Tuần IV

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

Thường Niên và Chung Cho Các Mùa

Kinh Tối

Kinh Trưa Thánh Vịnh Bổ Túc

 

Ðiệp Ca Các Thánh Ca Tin Mừng

Và Lời Nguyện Các Chúa Nhật Thường Niên

Chúa Nhật 1 đến 10 Thường Niên

Chúa Nhật 11 đến 20 Thường Niên

Chúa Nhật 21 đến 29 Thường Niên

Chúa Nhật 30 đến 34 Thường Niên

 

Bốn Lễ Trọng Kính Chúa

Trong Mùa Thường Niên

Chúa Ba Ngôi

Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô

Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ðức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

 

 

Phần Chung Kính Các Thánh

Cung Hiến Thánh Ðường

Ðức Trinh Nữ Maria

Thánh Tông Ðồ

Thánh Tử Ðạo

Thánh Mục Tử

Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh

Thánh Trinh Nữ

Thánh Nam

Thánh Nữ

Thánh Tu Sĩ

Thánh Lo Việc Bác Ái

Thánh Lo Việc Giáo Dục

Cầu Cho Tín Hữu Ðã Qua Ðời

 

Ca Vịnh Kinh Sáng Chúa Nhật Tuần 1

 

Các Lễ Riêng (từ tháng 1 đến tháng 7)

* Các Lễ Riêng Trong Tháng 01

Ngày 1/01 Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời

Ngày 25/01 Thánh Phaolô Ðông Ðồ Trở Lại

 

* Các Lễ Riêng Trong Tháng 02

Ngày 2/02 Dâng Chúa Giêsu Trong Ðền Thánh

Ngày 22/02 Tông Tòa Thánh Phêrô

 

* Các Lễ Riêng Trong Tháng 03

Ngày 19/03 Lễ Thánh Giuse

Ngày 25/03 Lễ Truyền Tin

 

* Các Lễ Riêng Trong Tháng 04

Ngày 25/04 Lễ Thánh Máccô

 

* Các Lễ Riêng Trong Tháng 5

Ngày 03/05 Lễ Thánh Philipphê Và Giacôbê

Ngày 31/05 Ðức Maria Thăm Viếng Bà Êlisabét

 

* Các Lễ Riêng Trong Tháng 6

Ngày 24/06 Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Ngày 29/06 Lễ Thánh Phêrô và Phaolô

 

* Các Lễ Riêng Trong Tháng 7

Ngày 03/07 Lễ Thánh Tôma Tông Ðồ

Ngày 22/07 Lễ Thánh Maria Mađalêna

Ngày 25/07 Lễ Thánh Giacôbê Tông Ðồ

 

 

Mùa Vọng Phần I

Từ Ðầu Mùa Vọng Ðến Hết Ngày 16 Tháng 12

Phần Chung Ngày Chúa Nhật

Phần Chung Ngày Trong Tuần

Phần Riêng Tuần I

Phần Riêng Tuần II

Phần Riêng Tuần III

Phần Riêng Tuần IV

 

Mùa Vọng Phần II

Từ Ngày 17 Ðến Ngày 24 Tháng 12

Phần Chung

Phần Riêng

 

Mùa Giáng Sinh Phần I

Từ Lễ Giáng Sinh Ðến Lễ Hiển Linh

Phần Chung

Ngày 25 Tháng 12

Chúa Nhật Sau Lễ Giáng Sinh - Lễ Thánh Gia Thất

Ngày 26/12 Lễ Thánh Tê-pha-nô

Ngày 27/12 Lễ Thánh Gioan Tông Ðồ

Ngày 28/12 Các Thánh Anh Hài Tử Ðạo

Ngày 29 Tháng 12

Ngày 30 Tháng 12

Ngày 31 Tháng 12

Ngày 1/01 Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời

Từ Ngày 2 Tháng 1 Ðến Lễ Hiển Linh

 

Mùa Giáng Sinh Phần II

Từ Lễ Hiển Linh Ðến Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Phần Chung

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Từ Thứ Hai Ðến Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

 

Mùa Chay Phần I

Từ Thứ Tư Lễ Tro Ðến Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay

Phần Chung Ngày Chúa Nhật

Phần Chung Ngày Trong Tuần

Từ Thứ Tư Lễ Tro Ðến Thứ Bảy Sau Lễ Tro

Tuần I

Tuần II

Tuần III

Tuần IV

Tuần V

 

Mùa Chay Phần II

Bốn Ngày Ðầu Tuần Thánh

Phần Chung

Chúa Nhật Lễ Lá

Từ Thứ Hai Ðến Trưa Thứ Năm Tuần Thánh

 

Mùa Chay Phần III

Tam Nhật Vượt Qua

Thứ Năm Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Bảy Tuần Thánh

 

Mùa Phục Sinh Phần I

Từ Lễ Phục Sinh Ðến Lễ Thăng Thiên

Lễ Phục Sinh

Phần Chung Chúa Nhật

Phần Chung Ngày Trong Tuần

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Tuần II

Tuần III

Tuần IV

Tuần V

Tuần VI

 

Mùa Phục Sinh Phần II

Từ Lễ Thăng Thiên Ðến Lễ Hiện Xuống

Phần Chung

Lễ Thăng Thiên

Chúa Nhật VII Phục Sinh

Tuần VII

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 

Các Lễ Riêng (từ tháng 8 đến tháng 12)

* Các Lễ Riêng Trong Tháng 8

Ngày 06/08 Lễ Hiển Dung

Ngày 10/08 Lễ Thánh Lôrensô Phó Tế Tử Ðạo

Ngày 15/08 Lễ Ðức Mẹ Lên Trời

Ngày 29/08 Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

 

* Các Lễ Riêng Trong Tháng 9

Ngày 08/09 Lễ Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria

Ngày 14/09 Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Ngày 15/09 Lễ Ðức Mẹ Sầu Bi

Ngày 29/09 Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần

 

* Các Lễ Riêng Trong Tháng 10

Ngày 02/10 Lễ Các Thiên Thần Hộ Thủ

Ngày 07/10 Lễ Ðức Mẹ Mân Côi

Ngày 18/10 Lễ Thánh Luca Tác Giả Sách Tin Mừng

 

* Các Lễ Riêng Trong Tháng 11

Ngày 1/11 Lễ Các Thánh

Ngày 24/11 Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

 

* Các Lễ Riêng Trong Tháng 12

Ngày 3/12 Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Ngày 26/12 Lễ Thánh Tê-pha-nô

Ngày 27/12 Lễ Thánh Gioan Tông Ðồ

Ngày 28/12 Các Thánh Anh Hài Tử Ðạo

 

 

 

Sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ

(Updated and Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia)

Sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ được dịch từ bộ Liturgia Horarum, ấn bản 1987,

do Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ thực hiện,

tái bản năm 2001 (có bổ sung)

đã được Ủy Ban Giám Mục đặc trách Phụng Tự thông qua,

và Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam chấp thuận.

 

Saigòn, ngày 6-5-1995

Chủ tịch Ủy Ban Giám Mục

đặc trách Phụng Tự

Bart. Nguyễn Sơn Lâm

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page