Hospitals and Dispensaries in Chiayi
    Address Tel. No. Fax E-mail
1.
Lourdes Clinic 26 Chungho Village, Chuchi Hsiang, Chiayi County [604]
(05) 256-1035    
2.
Saint Capillas Hospital 110 Wenchang Rd.,Tounan, Yunlin County [630] (05) 595-2688 (05) 595-2509 marquee.lee@msa.hinet.net
3.
Sheng Kuang Clinic 46-15 Shiakeng, Shiakeng Tsun, Fanlu, Chiayi County [602]
(05) 259-0395 (05) 259-3292  
4.
St. Joseph's Hospital 74 Hsinsheng Road, Huwei, Yunlin County [632] (05) 633-7333 (05) 632-5079  
5.
St. Martin de Porres Clinic, Alishan 18-1 Loyeh Tsun, Alishan Hsiang, Chiayi County [605]
(05) 256-5436 (05) 256-2438 robert@stm.org.tw
6.
St. Martin de Porres Hospital 565 Taya Road, Sect. 2, Chiayi [600] (05) 275-6000 (05) 278-3052 h0a1@stm.org.tw
7.
St. Martin de Porres Hospital Nursing Home 103 Fan-An Road, Chiayi [600] (05) 228-9916 (05) 228-9916 #1020 robert@stm.org.tw

Home